VASANTDADA SUGAR INSTITUTE

                        MANJARI (BK), PUNE

             COURSE: SUGAR ENGINEERING CERTIFICATE(BATCH 2016)

                  EXAMINATION HELD IN OCT.2017

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------

   ROLL_NO   | NAME                               |TOTMKS| OBTMK | CLASS  | %

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201601  | BAGAL NILESH NAVNATH               | 1600 |   717 | FAIL***| 44.81

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201602  | BOBADE RANJIT BALASO               | 1600 |   997 | FAIL***| 62.31

             |                                    

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201603  | VISHWAJEET KRUSHNA BORHADE         | 1600 |  1154 | SECOND | 72.13

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201604  | MOHASIN CHMANSHAIKH                | 1600 |   801 | FAIL***| 50.06

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201605  | CHAVAN KIRANKUMAR CHANDRAKANT      | 1600 |   948 | FAIL***| 59.25

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201606  | DUSHING SHASHIKANT RAVSAHEB        | 1600 |   997 | FAIL***| 62.31

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201607  | GAIKWAD NIRAJ SHRIRANG             | 1600 |  1181 | SECOND | 73.81

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201608  | GHOLAP AJINKYA NAVNATH             | 1600 |   969 | FAIL***| 60.56

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201609  | HOLKAR SANKET SAHEBRAO             | 1600 |  1144 | SECOND | 71.50

             |                                    

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201610  | KADAM SHAMBHURAJE BALKRUSHNA       | 1600 |  1075 | FAIL***| 67.19

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201611  | KALE AKSHAY JALINDAR               | 1600 |  1035 | FAIL***| 64.69

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201612  | KALE VIRAJ DEVIDAS                 | 1600 |  1036 | FAIL***| 64.75

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201613  | VISHWAJIT KHOT                     | 1600 |  1250 | FIRST  | 78.13

             | S/O.ABHAY                         

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201614  | MOHITE DEEPAK CHANDRAKANT          | 1600 |  1089 | FAIL***| 68.06

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201615  | NATKAR SHAHAJI MANIKRAO            | 1600 |   686 | FAIL***| 42.88

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201616  | ABHIJEET PATIL   SECOND RANK       | 1600 |  1321 | FIRST  | 82.56

             | S/O.BABASO                        

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201617  | RAJMANE SAGAR MALLINATH THIRD RANK  1600 |  1286 | FIRST  | 80.38

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201618  | AVINASH VIJAYKUMAR SHINDE          | 1600 |   440 | FAIL***| 27.50

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201619  | SESHAGIRI RAO V.V.     FIRST RANK  | 1600 |  1379 | FIRST  | 86.19     

             | S/O.V.RAVINDRA RAO                

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201620  | VIBHUTE SACHIN SHIVAJIRAO          | 1600 |     0 | FAIL***|  0.00

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201621  | BHAT ABHISHEK AVADHUT              | 1600 |     0 | FAIL***|  0.00

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

  SEC201622  | PHADKE AJIT VIJAY                  | 1600 |  1142 | FAIL***| 71.38

             |                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

 

     

 

 

SUMMARY:                           

TOTAL  STUDENTS: 22; ABSENT: 05;  PRESENT: 17            

TOTAL PASSED: 07; TOTAL FAILED:10

CLASS:

      FIRST CLASS: 04;   SECOND CLASS: 03;   PASS: NIL                     

RANK:                        

      FIRST :SEC201619                  

      SECOND:SEC201616                  

      THIRD :SEC201617

 

 

 

 

 

      Page: 2      

        18/02/2018                                                      REGISTRAR