Untitled Document

सुचना

१. दोनडोळा टिपरीचे बेणे घेऊन जाणेसाठी दोन दिवस अगोदर रक्कम जमा करावी.
२. सरासरी डोळ्यांच्या संख्येनुसारदहा उसाच्या मोळ्या बांधून वाढे व पाचटासह बेणेपुरवठा केला जातो.
३. बेणे तोडण्यासाठी स्वताःचे मजूर आणल्यासमोळीमागे रु.१० कमी होतील.
४. बेणे नेण्यासाठी गाडी ही बिगर हुडाची,डांब व रस्सीसह पाठवावी.
५. गाडीच्या बाजूचे फाळके जास्त उंच असल्यास गाडीत बेणे भरणेसाठी ज्यादा मोबदला द्यावा लागेल.
६. काही नैसर्गिक व अपरिहार्य कारणांमुळे बेणे त्यादिवशी देता आले नाही तर त्याची जबाबदारी संस्थेवर राहणार नाही.
७. एक डोळा रोपे घ्यावयाची असल्यास साठ दिवस अगोदर ५० टक्के रक्कम जमा करून रोपे बुक करता येतील.
८. रोपे उचल केली नाही तर भरलेली ५०टक्के रक्कम परत मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
९. काही नैसर्गिक अडचणीमुळे रोपे देण्यास विलंब होऊ शकतो.

For New Registration

Already Registered [continue with payment process]